Menu Zamknij

Organy Fundacji

Organy Fundacji:

Rada Fundacji składa się z 7 członków. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowi 5 Wójtów Gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz. Po rozszerzeniu obszaru działania Fundacji „PRYM” w roku 2011 w skład Rady weszli ponadto: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki i  Wójt Gminy Lutomiersk.

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
 • ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie warunków zatrudnienia, w tym zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,
 • opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO,
 • podejmowanie uchwał dotyczących zbycia i nabycia przez Fundacje nieruchomości,
 • nadawanie tytułu Partnera Fundacji,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
 • zatwierdzanie planów finansowych fundacji.

Zarząd Fundacji “PRYM” składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 3 Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Zarząd na dzień dzisiejszy liczy 6 osoby. 3 osoba reprezentują sektor publiczny, 2 osoby sektor społeczny i 1 sektor gospodarczy.

Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a  w szczególności:

 • wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • opracowywanie projektu ZSROW i LSR,
 • przyjęcie ZSROW i LSR zaopiniowanej pozytywnie  przez Radę Fundacji,
 • przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem
  o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO  i PROW,
 • ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji,
 • przygotowanie projektów planów finansowych  fundacji i przedstawienie ich do
  zatwierdzenia Radzie Fundacji w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
  rok budżetowy,
 • zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem w granicach kwot określonych
  w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Fundacji,
 • pozyskiwanie środków na dofinansowanie  projektów w ramach realizacji ZSROW i LSR,
 • ocena działalności Grupy  Decyzyjnej,
 • składanie wniosku na posiedzeniu Rady Fundacji o odwołanie poszczególnych członków, bądź całego składu Grupy  Decyzyjnej.

Grupa Decyzyjna ds. osi Leader

Grupa Decyzyjna jest organem, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji (projektów), które mają być finansowane w ramach opracowanej przez Fundację Lokalnej Strategii Rozwoju. Grupa Decyzyjna nie może ingerować w zarządzanie LGD, które jest wyłączną kompetencją Zarządu Fundacji.

Co najmniej 50% członków Grupy Decyzyjnej stanowić muszą przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych zamieszkujących lub działających na terenie działania Fundacji, przy czym w składzie Grupy nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż
40% mężczyzn.

Grupa Decyzyjna liczy obecnie 14 osób. 6 osób reprezentuje sektor publiczny, 5 sektor społeczny, 3 sektor gospodarczy.

Pracami Grupy kieruje Przewodniczący Grupy Decyzyjnej.