Projekt współpracy

W dniu 14 czerwca 2010r. Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” podpisała ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin „CENTRUM i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy.

Umowa zakłada wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”. Głównym celem projektu jest  edukacja oraz krzewienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców i władz lokalnych LGD z ukierunkowaniem na odnawialne źródła energii i dążenie do osiągnięcia wyższych standardów życia na obszarze objętym projektem.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji czerwiec 2010 – styczeń 2011.

Projekt zakłada następujące działania:

  • wyjazd studyjny przedstawicieli partnerów realizujących projekt na Targi ZEROEMISSION 2010 w Rzymie,
  • wydanie folderu promocyjno  -informacyjnego o inwestycjach z zakresu odnawialnych źródeł energii zrealizowanych bądź planowanych w gminach tworzących Lokalne Grupy Działania: PRYM, POLCENTRUM i CENTRUM,
  • organizacja Targów Ekologicznych dla firm i instytucji zajmujących się tematyka odnawialnych źródeł energii,
  • wydanie 3 wkładek informacyjnych do gazet lokalnych poświęconych technologiom wykorzystującym odnawialne źródła energii.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu na Targi ZEROEMISSION w Rzymie.