Warsztaty poświęcone środkom na realizację projektów w ramach PROW na lata 2014 - 2020

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, parafie oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz na spotkania poświęcone możliwościom pozyskiwania środków na realizację projektów w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie,
ul. Ozorkowska 3.

Tematy i terminy spotkań:

20.04.2015r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00:

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

- rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

 

20.04.2015r. (poniedziałek) godz. 13.00-15.00

- zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem usług rolniczych

- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LGD w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy

 

22.04.2015r. (środa) godz. 10.00-12.00

- kultywowanie dziedzictwa lokalnego

 

22.04.2015r. (środa) godz. 13.00-15.00

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR

- podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji

 

27.04.2015r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

- rozwój produktów lokalnych i lokalnych rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk

- dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego i tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 42 235 33 96, 664 450 260